In FrenchIn SpanishIn Russian
Algeria
Central Africa
Somalia
Sudan
West Africa
Zimbabwe
Afghanistan & South Asia
Burma/Myanmar
Central Asia
Indonesia
Albania
Bosnia
Kosovo
Macedonia
Montenegro
Serbia
Colombia
EU
HIV/AIDS
Terrorism
Overview
Who's on ICG's Board
Who's on ICG's Staff
What they say about ICG
Publications
Latest Annual Report
Comments/Op-Eds
Internal News
Web site of Gareth Evans
Vacancies
How to help
Donors
ICG Brussels
ICG Washington
ICG New York
ICG Paris
ICG London
Media Releases
Media Contacts
Comments/Op-Eds
Crisisweb
About ICG
Information
Contacts
Funding
Media
Projects
Africa
Asia
Balkans
Latin America
Middle East
Issues

Subscribe to ICG newsletter
 
 
Search
 
 

Bara M� E R�nd� E Unmik-Ut N� Kosov� Qasja Ndaj Ndarjes S� Mitrovic�s

 PDF version of Bara M E Rnd E Unmik-Ut N Kosov
Qasja Ndaj Ndarjes S Mitrovics Click here to view the full report as a PDF file in A4 format.
For more information about viewing PDF documents, please click here. If you have problems downloading the report, please let us know.

To access the report in English, please click here.

P�RMBLEDHJE EKZEKUTIVE DHE REKOMANDIME


Tre vjet pas themelimit t� tij, UNMIK-u ende nuk ka mundur t� krijoj� nj� mjedis t� sigurt�, sundim t� ligjit apo nj� administrat� civile t� mir�fillt� n� Mitrovic�n veriore. Ndarja de facto e qytetit, si edhe strukturat paralele t� drejtuara nga Beogradi q� veprojn� n� veri t� Ibrit, p�rb�jn� nj� njoll� t� err�t n� historin� e bashk�sis� nd�rkomb�tare n� Kosov�. Kjo ve nj� pik�pyetje mbi p�rkushtimin e Serbis� dhe RFJ-s� ndaj q�ndrueshm�ris� rajonale dhe, gjithashtu, d�mton besueshm�rin� e UNMIK-ut ball� shqiptar�ve t� Kosov�s.

UNMIK-u dhe trupat e KFOR-it drejtuar nga NATO, duhet t� veprojn� fuqimisht p�r t� vendosur legjitimitetin e tyre n� Mitrovic�. N� t� kund�rt, faktor�t vendor� do t� arrijn� n� p�rfundimin se bashk�sia nd�rkomb�tare mund t� zbrapset ball� ushtrimit t� forc�s apo rrezikut t� ushtrimit t� saj; se Rezoluta 1244 do t� mund t� ndryshohej ball� presionit t� vendor�ve; dhe se statusi p�rfundimtar apo t� pakt�n disa pjes� t� tij, do t� mund t� zgjidheshin p�rmes dhun�s.

Serb�t e Mitrovic�s jan� kthyer n� pengje t� loj�s nacionaliste t� luajtur nga Beogradi dhe pengje t� krimit t� organizuar. Nd�rkoh�, paqart�sia e vazhdueshme q� rrethon synimet e bashk�sis� nd�rkomb�tare, u mund�son ithtar�ve t� vij�s s� ashp�r mes etnis� shqiptare t� spekulojn� me frik�n se synimi i fsheht� i bashk�sis� nd�rkomb�tare �sht� cop�timi, si i Mitrovic�s po ashtu edhe i krejt provinc�s.

Bashk�sia nd�rkomb�tare duhet t� tregoj� se ka nj� strategji t� qart� p�r zgjidhjen e ��shtjes s� Mitrovic�s e q� mbi t� gjitha ajo �sht� e zellshme ta zgjidh� k�t� problem.

Ky raport propozon nj� qasje t� shum�fisht� q� p�rfshin presionin ndaj Beogradit p�r t� respektuar detyrimet e tij ndaj Kosov�s ,veprime energjike p�r vendosjen e rendit n� Mitrovic� dhe ofrimin e posteve n� strukturat e qeverisjes vendore ndaj serb�ve q� jetojn� n� k�t� qytet.

REKOMANDIME

P�R BASHK�SIN� ND�RKOMB�TARE:

1. Merreni seriozisht problemin e Mitrovic�s dhe ndikimin e Beogradit n� destabilizimin e qytetit, dhe sigurohuni q� Beogradi t�i zbatoj� premtimet duke ushtruar mbi t� t� nj�jtin presion si at� t� ushtruar p�r sigurimin e bashk�punimit t� Beogradit me Gjyqin e Hag�s (GjH).

2. Mos lejoni an�tar�simin e RFJ-s� (apo ndonj� pasardh�si t� saj) n� K�shillin e Europ�s, n� Partneritetin p�r Paqe t� NATO-s dhe n� Marr�veshje Stabilizim-Asocimi me BE-n�, derisa ajo ta ndal� mb�shtetjen ndaj strukturave paralele dhe t� mar� pjes� n� p�rpjekjet e UNMIK-ut p�r themelimin e administrat�s civile n� provinc�.

3. Kusht�zojeni mb�shtetjen e drejtp�rdrejt� t� donator�ve p�r buxhetin e Serbis� me nd�rprerjen e mb�shtetjes financiare t� Beogradit ndaj strukturave paralele n� Mitrovic�n veriore n� Kosov�.

P�R BEOGRADIN:

4. P�rkushtojuni t�r�sis� teritoriale t� komun�s s� Mitrovic�s dhe autoritetit administrativ dhe policor t� UNMIK-ut, ku p�rfshihet trupa shum�etnike e Sh�rbimit Policor t� Kosov�s (ShPK) dhe eliminoni �do p�rkrahje ndaj strukturave paralele.

P�R UNMIK-UN:

5. Zbatoni n� Mitrovic� t� nj�jtat standarte si n� pjes�t e tjera t� Kosov�s dhe p�rpiquni t� siguroheni q� sundimi i ligjit, siguria e pakicave, dhe institucionet publike efektive dhe transparente t� shtrihen edhe n� Mitrovic�n veriore.

6. Nd�rmjet�soni n� m�nyr� q� para zgjedhjeve komunale t� tetorit 2002 t� arrihet nj� marr�veshje mes Mitrovic�s veriore dhe Komun�s, n� t� cil�n t� p�rcaktohen sh�rbimet q� do t�i ofrohen pjes�s veriore, t� njeh�sohen qart� p�rgjegj�sit� e pjes�s veriore p�r leht�simin e ofrimit t� k�tyre sh�rbimeve, dhe t� themelohet nj� zon� me administrim special p�r nj� periudh� nj�vje�are n� Mitrovic�n veriore me q�llim mbikqyrjen e k�saj marr�veshjeje p�r sh�rbime.

7. Krijoni nj� komitet bashk�rendues t� p�rb�r� nga p�rfaq�sues serb� nga Mitrovica veriore, nga p�rfaq�sues shqiptar� t� komun�s dhe p�rfaq�sues t� UNMIK-ut, t� cil�t do t� mbikqyrin k�t� proces.

8. P�rpiquni t� t�rhiqni faktor�t udh�heq�s mes shqiptar�ve t� Kosov�s duke shpallur publikisht planet p�r Mitrovic�n veriore dhe duke bashk�punuar me Institucionet e P�rkohshme t� Vet�qeverisjes s� provinc�s.

P�R POLICIN� E UNMIK-UT:

9. S� bashku me KFOR-in, arrestoni an�tar�t e rojeve serbe t� ur�s n� baz� t� provave p�rkat�se p�r aktivitet kriminal, dhe paralelisht ushtroni goditje mbi aktivitetet kriminale n� Mitrovic�n veriore.

10. Krijoni ShPK-n� edhe n� Mitrovic�n veriore, duke hedhur posht� k�rkesat serbe p�r nj� uniform� t� ndryshme, por duke mund�suar nj� pjes� t� trajnimit n� pjes�n veriore n�se klasat do t� jen� shum�etnike dhe pjes�n m� t� gjat� t� trajnimit n� Shkoll�n e Policis�.

P�R KFOR-IN:

11. Qarkullojeni KFOR-in francez edhe diku tjet�r pos n� Mitrovic�, n� vijim t� procesit komandues rotativ.

12. Mb�shtetni UNMIK-un duke mbikqyrur shp�rb�rjen e strukturave paralele, kufirin mes Kosov�s e Serbis�, si edhe duke mund�suar siguri p�r aktivitetet e UNMIK-ut n� veri t� Kosov�s dhe Mitrovic�s.

P�R SERB�T E KOSOV�S:

13. P�rkushtojuni publikisht nj� marr�veshjeje p�r sh�rbime me Komun�n e Mitrovic�s, pranojeni t�r�sin� teritoriale t� komun�s dhe t� drejt�n p�r kthimin e t� gjitha bashk�sive.

P�R SHQIPTAR�T E KOSOV�S:

14. P�rmes marr�veshjes p�r sh�rbime, pranoni publikisht barazin� e serb�ve q� jetojn� n� pjes�n veriore, rrethanat e tyre specifike, t� drejt�n e t� gjitha bashk�sive p�r t�u kthyer dhe mund�soni q� serb�t t� ken� trajtim t� barabart�.

Prishtin�/Beograd/Bruksel, 3 qershor 2002

 PDF version of Bara M E Rnd E Unmik-Ut N Kosov
Qasja Ndaj Ndarjes S Mitrovics Click here to view the full report as a PDF file in A4 format.
For more information about viewing PDF documents, please click here. If you have problems downloading the report, please let us know.

Any comments about this publication? Click hereHome - About ICG - Kosovo Menu - Publications - Media - Contacts - Site Guide - TOP - CreditsBack to the homepage
Latest Reports
Testimony by Valery Percival before the US Commission on Security and Cooperation in Europe (Helsinki Commission) on Ethnic Harmony in Kosovo
Comment
19 June 2002

Bara M� E R�nd� E Unmik-Ut N� Kosov� Qasja Ndaj Ndarjes S� Mitrovic�s
Report
3 June 2002

UNMIKov Kamen Oko Vrata: Prevazila�enje Podele U Mitrovici
Report
3 June 2002

UNMIK�s Kosovo Albatross : Tackling Division in Mitrovica
Report
3 June 2002

Udh�zime P�r Kosov�n (II) Standarte T� Brendshme
Report
1 March 2002