In FrenchIn SpanishIn Russian
Algeria
Central Africa
Somalia
Sudan
West Africa
Zimbabwe
Afghanistan & Pakistan
Burma/Myanmar
Central Asia
Indonesia
Albania
Bosnia
Kosovo
Macedonia
Montenegro
Serbia
Colombia
EU
HIV/AIDS
Terrorism
Overview
Who's on ICG's Board
Who's on ICG's Staff
What they say about ICG
Publications
Latest Annual Report
Comments/Op-Eds
Internal News
Web site of Gareth Evans
Vacancies
How to help
Donors
ICG Brussels
ICG Washington
ICG New York
ICG Paris
ICG London
Media Releases
Media Contacts
Comments/Op-Eds
Crisisweb
About ICG
Information
Contacts
Funding
Media
Projects
Africa
Asia
Balkans
Latin America
Middle East
Issues

Subscribe to ICG newsletter
 
 
Search
 
 

Putokazi Za Buduænost Kosova (I) Rešavanje Konaènog Statusa

 PDF version of Putokazi Za Budu?nost Kosova (I) ReÜavanje Kona?nog Statusa Click here to view the full report as a PDF file in A4 format.
For more information about viewing PDF documents, please click here. If you have problems downloading the report, please let us know.

The report is also available in English and in Albanian

REZIME I PREPORUKE


PUTOKAZI ZA BUDU´┐ŻNOST KOSOVA

Od kako je Kosovo postalo me´┐Żunarodni protektorat pod upravom Ujedinjenih nacija od juna 1999. godine, mnogo je ura´┐Żeno na stabilizaciji pokrajine i uspostavljanju funkcionalne uprave. Ni´┐Żta, ipak, nije ura´┐Żeno za re´┐Żavanje pitanja koje je u srcu sukoba na Kosovu, a koje i dalje ostaje problem od prevashodnog zna´┐Żaja za stanovnike provincije: pitanje kona´┐Żnog statusa.

Rezolucija UN kojom je uspostavljen privremeni sistem na Kosovu ostavila je otvorenim pitanje kona´┐Żnog statusa Kosova. Me´┐Żunarodna zajednica nije isto tako pokazala nikakvu volju da se njime bavi. Ono je ipak i dalje veoma kontroverzno. Ve´┐Żina Albanaca su jedinstveni u stavu da Kosovo vi´┐Że nikada ne´┐Że biti pod srpskim (ili jugoslovenskim) suverenitetom, dok je srpska manjina, uz podr´┐Żku Beograda, podjednako odlu´┐Żna u tome da se Kosovo mora vratiti pod srpski suverenitet, mada uz ´┐Żiroku politi´┐Żku autonomiju.

Da bi se krenulo ka re´┐Żavanju kona´┐Żnog statusa Kosova, potrebno je uzeti u obzir dva sasvim jasna aspekta: 'spolja´┐Żnju' i 'unutra´┐Żnju' dimenziju. 'Spolja´┐Żnja' dimenzija obuhvata smi´┐Żljanje procesa kojim ´┐Że se re´┐Żiti kona´┐Żni status, uklju´┐Żuju´┐Żi i sve razli´┐Żite igra´┐Że koji su zainteresovani za budu´┐Żnost Kosova. 'Unutra´┐Żnja' dimenzija se odnosi na razvoj vlastitih institucija Kosova, vladavinu prava i ljudskih prava, kako bi se Kosovo pripremilo za bilo koji kona´┐Żni status o kome ´┐Że se eventualno posti´┐Żi sporazum . Ove dimenzije se na pravi na´┐Żin obra´┐Żuju u dva izve´┐Żtaja sa zajedni´┐Żkim naslovom, Putokazi za budu´┐Żnost Kosova, koji su istovremeno objavljeni sa podnaslovima I. Re´┐Żavanje kona´┐Żnog statusa i II. Unutra´┐Żnji pokazatelji. Ovi izve´┐Żtaji zajedno sa´┐Żinjavaju plan koji pokazuju dva paralelna puta koji se moraju istovremeno usaglasiti kako bi se postigao ´┐Żeljeni cilj: stabilno, demokratsko Kosovo, koje ´┐Że stajati na vlastitim nogama, biti miroljubivo integrisano u svoj region i sa jasno definisanim polo´┐Żajem u me´┐Żunarodnoj zajednici. U izve´┐Żtaju II obra´┐Żuju se pokazatelji za postizanje napretka u unutra´┐Żnjem razvoju Kosova. ´┐Żesto se tvrdi da je, zbog odsustva funkcionalnih institucija i nezadovoljavaju´┐Żeg polo´┐Żaja manjina na Kosovu, suvi´┐Że rano otpo´┐Żeti sa razmatranjem eventualnog statusa Kosova. Iako bi ostvarenje ovakvih pokazatelja moralo da uti´┐Że na vreme kada ´┐Że se primenjivati neki usagla´┐Żeni kona´┐Żni status, ovo ne bi trebalo da odre´┐Żuje kakav bi to status trebalo da bude. Ovo je zbog toga ´┐Żto je odluka o kona´┐Żnom statusa Kosova sama po sebi od klju´┐Żnog zna´┐Żaja za ostvarenje stabilnog Kosova i stabilnog regiona. ´┐Żinjenica da jo´┐Ż mnogo toga ostaje da se uradi na unutra´┐Żnjem planu nije razlog da se odla´┐Że formalno razmatranje relativnog zna´┐Żaja razli´┐Żitih opcija u pogledu kona´┐Żnog statusa.

RE´┐ŻAVANJE KONA´┐ŻNOG STATUSA

Odbijanje da se razmatra kona´┐Żni status Kosova stalno odr´┐Żava samu po sebi nestabilnu situaciju. Sve dok se dozvoljava da se Albanac i dalje pla´┐Żi, a Srbin nada eventualnom ponovnom uklju´┐Żivanju Kosova u Jugoslaviju, napori da se uspostave normalni odnosi izme´┐Żu dve zajednice, bilo u okviru Kosova ili izme´┐Żu Kosova i Srbije, verovatno da ne´┐Że uroditi plodom. Sve dok ovo pitanje ostaje otvoreno, svaka strana ´┐Że i dalje drugu posmatrati kao pretnju. Ovo izla´┐Że riziku i krhki mir na Kosovu i zna´┐Żajne me´┐Żunarodne investicije u pokrajinu. Ovo tako´┐Że sigurno uti´┐Że na to da ´┐Że bilo kakve nade me´┐Żunarodne zajednice za povla´┐Żenje sa Kosova biti izlo´┐Żene frustraciji.

I krhka tranzicija Srbije iziskuje kraj neizvesnosti u pogledu budu´┐Żnosti Kosova. Suprotno ´┐Żesto izra´┐Żenom strahu da ´┐Że razmatranje statusa Kosova potkopati tranziciju u Srbiji, nere´┐Żen status Kosova (kao i Crne Gore) u stvari zauzdavaju Srbiju. Dugoro´┐Żna stabilnost Srbije se ne mo´┐Że izgra´┐Żivati na tome ´┐Żto ´┐Że se Kosovo zadr´┐Żavati u svojstvenom nestabilnoj i neodr´┐Żivoj neodre´┐Żenosti.

Demokratija u Srbiji je nespojiva sa apsorbovanjem pokrajine ´┐Żija se ve´┐Żina stanovni´┐Żtva (koje se sastoji od ´┐Żak 20 od sto ukupnog stanovni´┐Żtva Srbije) ne ´┐Żeli da ima ni´┐Żta sa srpskom ili jugoslovenskom dr´┐Żavom. Iz politi´┐Żkih razloga vo´┐Że Beograda smatraju da nisu u stanju da otvore pitanja budu´┐Żeg statusa Kosova. Iako je ovo oklevanje razumljivo, ovo nije adekvatan razlog da i me´┐Żunarodna zajednica izbegava ovo pitanje. Drugi razlog koji se daje za odlaganje diskusija o kona´┐Żnom statusu jeste strah od pove´┐Żanja regionalne nestabilnosti. Od 1999. godine Kosovo je zaista bilo faktor nestabilnosti u regionu, izvoze´┐Żi pobune i ekstremizam u Makedoniju i na jug Srbije. Isto tako, postoji strah da ´┐Że nezavisnost Kosova predstavljati opasan presedan za druge budu´┐Że secesionisti´┐Żke pokrete u regionu, kao ´┐Żto su Srbi iz Bosne i Albanci iz Makedonije i na jugu Srbije.

Slu´┐Żaj Kosova se, me´┐Żutim, ne mo´┐Że uporediti sa onim iz Republike Srpske u Bosni ili regionima naseljenim Albancima u Makedoniji ili na jugu Srbije. Kao sastavni deo biv´┐Że Jugoslavije Kosovo je bilo autonomna jedinica (Srbije), sa definisanim granicama i zastupni´┐Żtvom u saveznim telima. Klju´┐Żna istina je da je uspostavljanje protektorata na Kosovu stvorilo novu situaciju. Po Rezoluciji Saveta bezbednosti UN 1244, pitanje kona´┐Żnog statusa je ostalo otvoreno, a nezavisnost predstavlja jednu od mogu´┐Żih opcija. Bilo kakav poku´┐Żaj budu´┐Żih separatista bilo gde drugde da pove´┐Żu svoj slu´┐Żaj sa Kosovom bi mogao, i trebalo bi, da bude odlu´┐Żno odbijen. Dalji argument koji se nudi za ostavljanje po strani pitanje kona´┐Żnog statusa jeste da me´┐Żunarodne podele veoma ote´┐Żavaju otvaranje ovog pitanja - kao da je ideja o ru´┐Żenju krhkog konsenzusa o Kosovu jednostavno isuvi´┐Że te´┐Żko pitanje za razmatranje. U ovom smislu, me´┐Żunarodni konsenzus je postao recept za inerciju.

Su´┐Żtinsko pitanje je, me´┐Żutim, da su ulozi jednostavno suvi´┐Że visoki da se ovo pitanje ne uzme u razmatranje. Postoji potencijal za dalji regionalni konflikt, a me´┐Żunarodna zajednica ne mo´┐Że dozvoliti da napusti Kosovo ili region u stanju neprijatne i potencijalne opasne neodre´┐Żenosti samo zato ´┐Żto su problemi u pitanju neprijatni.

´┐Żtavi´┐Że, neizvesnost u pogledu budu´┐Żeg statusa predstavlja sama po sebi klju´┐Żni izvor nestabilnosti. Pogre´┐Żno je misliti da mo´┐Że do´┐Żi do stabilizacije u pokrajini i okolnom regionu pre no ´┐Żto se re´┐Żi pitanje statusa. Kosovo ne mo´┐Że da prestane da bude faktor regionalne nestabilnosti, sve dok njegov dugoro´┐Żni status ostaje nere´┐Żen. Normalni odnosi izme´┐Żu dr´┐Żava i entiteta u regionu mogu se izgra´┐Żivati samo na temelju jasno´┐Że, i sve dok postoje´┐Ża teritorijalna pitanja ostaju nere´┐Żena dotle ne´┐Że biti odr´┐Żivog mira.

Traganje za re´┐Żenjem mora u potpunosti uzeti u obzir stvarnost da prakti´┐Żno nijedan Albanac nije spreman da ni pod ikakvim okolnostima ikada ponovo bude u bilo kakvom obliku deo srpske ili jugoslovenske dr´┐Żave. S druge strane, puna suverena nezavisnost Kosova za sada izgleda nerealna, imaju´┐Żi u vidu ´┐Żalosne uslove za manjine i odsustvo funkcionisanja institucija.

Uslovna nezavisnost kao oblik pod me´┐Żunaodnim starateljstvom pru´┐Ża najprikladnije re´┐Żenje. Ovo bi omogu´┐Żilo me´┐Żunarodnoj zajednici da zadr´┐Żi klju´┐Żni uticaj nad lokalnim albanskim vo´┐Żama. Kada se obezbedi nezavisnost od Beograda, ali da budu na probi, kosovski Albanci bi dobili sna´┐Żnu motivaciju da obezbede da Kosovo prestane da bude faktor regionalne nestabilnosti. Me´┐Żunarodna zajednica bi zadr´┐Żala neophodnu ulogu kao garant prava manjina i spolja´┐Żnje bezbednosti. Ako se pa´┐Żljivo postupa, otvaranje pitanja kona´┐Żnog statusa doprinelo bi stabilizaciji Kosova time ´┐Żto bi se otklonila neizvesnost kojom se odr´┐Żavaju iluzije obe strane da je svaki ishod jo´┐Ż uvek mogu´┐Ż, kada to u stvari nije tako. Cilj me´┐Żunarodnog anga´┐Żovanja jeste da se doprinese stabilnom, odr´┐Żivom re´┐Żenju za Kosovo, Srbiju i region. Cilj nije da se nametne neko odre´┐Żeno re´┐Żenje koje bi mogla da pretpostavlja bilo koja od ve´┐Żih sila. Za po´┐Żetak ono ´┐Żto bi trebalo da bude u sredi´┐Żtu pa´┐Żnje jeste uspostavljanje po´┐Żetnih kontakata izme´┐Żu Beograda i predstavnika Kosova. U po´┐Żetku, ciljevi bi mogli da budu skromni, koncentri´┐Żu´┐Żi se na izgradnji poverenja i po prakti´┐Żnim pitanjima koje bi trebalo re´┐Żavati nezavisno od kona´┐Żnog statusa. Od vitalnog je zna´┐Żaja da bi obe strane trebalo da se slo´┐Że o okviru ovakvih kontakata. Posle ove pripremne faze, trebalo bi sazvati sastanak na kome bi se pregovaralo o kona´┐Żnom statusu, sa me´┐Żunarodnim posrednicima - koje bi mo´┐Żda predvodio G-8 - koji bi pomagali da se postignu kompromisi. Na po´┐Żetku ne bi trebalo isklju´┐Żiti nijednu opciju. Ako je mogu´┐Że, re´┐Żenje bi trebalo posti´┐Żi putem sporazuma, ali nijednoj strani ne bi trebalo da se dozvoli neodre´┐Żeno ili neograni´┐Żeno pravo veta. Ako je potrebno, me´┐Żunarodna zajednica bi trebalo da se oslobodi odgovornosti koju je preuzela 1999, nametanjem re´┐Żenja koje bi se zasnivalo na demokratkoj volji naroda Kosova.

PREPORUKE

1. Proces za pristupanje re´┐Żavanja kona´┐Żnog statusa trebalo bi otpo´┐Żeti bez odlaganja, a paralelno sa - ali ne i u zavisnosti od - naporima za izgradnju funkcionalnih institucionih struktura.

2. Klju´┐Żnu ulogu u re´┐Żavanju kona´┐Żnog statusa trebalo bi da imaju UN, koje bi jedino mogle da pru´┐Że legitimitet bilo kome ishodu. Prikladan instrument za mobilizaciju klju´┐Żnih sila za bavljenje ovim pitanjem bio bi G-8.

3. UNMIK bi trebalo da osnuje radnu grupu koja bi uklju´┐Żivala puno u´┐Że´┐Ż´┐Że i saglasnost predstavnika Kosova i predstavnika Beograda koja bi otpo´┐Żela dijalog o pitanjima od zajedni´┐Żkog interesa. Time ´┐Żto ´┐Że se u po´┐Żetku koncentrisati na relativno manje va´┐Żna prakti´┐Żna pitanja, ova radna grupa bi izgra´┐Żivala poverenje i polagala temelj za eventualne pregovore o kona´┐Żnom statusu.

4. Radna grupa koju su UNMIK i Beograd osnovali novembra 2001. godine nije pogodan forum za ovakav dijalog, a njeno osnivanje i okviri rada trebalo bi da se ponovo ugovore uz uklju´┐Żivanje predstavnika Albanaca.

5. Posle pripremnog dijaloga koji bi pokrenuo UNMIK, a koji bi se usmeravao na prakti´┐Żna pitanja i izgradnju poverenja, trebalo bi sazvati me´┐Żunarodni sastanak, sa koliko god je potrebno vremena za pripremu, na kome bi se pregovaralo o kona´┐Żnom statusu Kosova.

6. Principi na kojima bi me´┐Żunarodna zajednica trebalo da nastoji da postigne konsenzus kao osnovu za takve pregovore trebalo bi da obuhvataju slede´┐Że:

(a) Obavezivanje na me´┐Żunarodno civilno i vojno prisustvo trebalo bi zadr´┐Żati sve dok to budu zahtevale unutra´┐Żnja i spoljna situacija.

(b) Svrha uklju´┐Żivanja me´┐Żunarodne zajednice bila bi da doprinese stabilnom, odr´┐Żivom re´┐Żenju za Kosovo, Srbiju i region.

(c) Kako bi se omogu´┐Żio plodan dijalog izme´┐Żu Srbije i kosovskih Albanaca, na po´┐Żetku pregovora ne bi trebalo isklju´┐Żiti nijedan mogu´┐Żi ishod.

(d) Traganje za re´┐Żenjem trebalo bi da obuhvati i potpuno uzimanje u obzir stvarne situacije na terenu, po´┐Żtuju´┐Żi "volju naroda", koja bi se utvrdila putem referenduma na Kosovu, kao klju´┐Żnog faktora koji treba uzeti u obzir.

(e) Eventualno re´┐Żenje kona´┐Żnog statusa bi trebalo, ako je mogu´┐Że, da odra´┐Żava sporazum izme´┐Żu predstavnika Srbije i Kosova, ali ni jednoj ni drugoj strani ne bi trebalo dozvoliti neodre´┐Żeno ili neograni´┐Żeno pravo veta.

7. Neki oblik "uslovne nezavisnosti" predstavlja najverovatnije sredstvo za pomirenje suprotstavljenih ciljeva. Ovim bi se spre´┐Żilo povratak Kosova pod jugoslovenski ili srpski suverenitet, a istovremeno bi se zadr´┐Żao neki oblik me´┐Żunarodnog starateljstva, mada sa znatnom autonomijom, uz dalje me´┐Żunarodno vojno prisustvo, sve dok to zahteva spoljna i unutra´┐Żnja situacija.

8. Me´┐Żunarodna zajednica bi trebalo da odlu´┐Żno odbaci bilo kakvu sugestiju da bi nezavisnost Kosova mogla da predstavlja presedan za zadovoljavanje zahteva budu´┐Żih separatista ma gde u regionu, kao recimo u Makedoniji ili Bosni.

9. Budu´┐Żnost Kosova koja ima ´┐Żansi za dalji razvoj se mora zasnivati na uskoj integraciji sa njegovim susedima, u stabilnom regionu. Me´┐Żunarodna zajednica, me´┐Żutim, ne bi trebalo da nastoji da name´┐Że modele integracije koji ne´┐Że u´┐Żivati podr´┐Żku zemalja i entiteta u pitanju.

Pri´┐Żtina/Brisel, 1. mart, 2002

 PDF version of Putokazi Za Budu?nost Kosova (I) ReÜavanje Kona?nog Statusa Click here to view the full report as a PDF file in A4 format.
For more information about viewing PDF documents, please click here. If you have problems downloading the report, please let us know.

Any comments about this publication? Click hereHome - About ICG - Kosovo Menu - Publications - Media - Contacts - Site Guide - TOP - CreditsBack to the homepage
Latest Reports
Testimony by Valery Percival before the US Commission on Security and Cooperation in Europe (Helsinki Commission) on Ethnic Harmony in Kosovo
Comment
19 June 2002

UNMIKov Kamen Oko Vrata: Prevazila´┐Żenje Podele U Mitrovici
Report
3 June 2002

Bara M´┐Ż E R´┐Żnd´┐Ż E Unmik-Ut N´┐Ż Kosov´┐Ż Qasja Ndaj Ndarjes S´┐Ż Mitrovic´┐Żs
Report
3 June 2002

UNMIK´┐Żs Kosovo Albatross : Tackling Division in Mitrovica
Report
3 June 2002

Udh´┐Żzime P´┐Żr Kosov´┐Żn (II) Standarte T´┐Ż Brendshme
Report
1 March 2002