Crisisweb
Projects  Africa
 Algeria
 Central Africa
 Sierra Leone
 Zimbabwe

 Asia
 Burma/Myanmar
 Cambodia
 Central Asia
 Indonesia

 Balkans
 Albania
 Bosnia
 Kosovo
 Macedonia
 Montenegro
 Serbia

 Issues
 EU
 HIV/AIDS
 Terrorism

 Latin America
 Colombia

Customise the Homepage
Subscribe to ICG newsletter

Kosovo: Landmark Election (Verzija Na Lokalnom Jeziku)

 PDF version of Kosovo: Landmark Election (Verzija Na Lokalnom Jeziku) Click here to view the full report as a PDF file in A4 format.
For more information about viewing PDF documents, please click here. If you have problems downloading the report in this format, please let us know.

REZIME

Sedamnaestog novembra 2001, stanovnici Kosova okrenuli su novu stranicu sopstvene istorije time �to su uzeli u�e��a u vi�estrana�kim izborima za institucije nove samouprave. Op�ta je ocena da su izbori odr�ani u atmosferi koja je bila bolja od one na op�tinskim izborima oktobra 2000. Iako je bilo vi�e glasa�a, bilo je znatno manje nasilja.

Kao i pro�le godine, Albanci su uglavnom glasali za tri stranke. Za razliku od pro�le godine Srbi su uzeli u�e��a u izborima. Da su se masovno odazvali, mogli su da dobiju vi�e od 25 mesta od ukupno 120 poslani�kih mesta u Skup�tini. Umesto toga, zbunjuju�e poruke koje su upu�ivali njihovi lideri - neke od njih su vr�ile kampanju protiv u�e��a - uticale su na smanjenje broja srpskih glasa�a.

Uspostavljanje novih institucija samouprave na Kosovu posle izbora za novu Skup�tinu 17. novembra 2001. predstavlja zna�ajni istorijski momenat u posleratnom razvoju pokrajine. Nove institucije ima�e ograni�enu vlast i uprkos odbacivanju odgovornosti za svakodnevno rukovo�enje u mnogim delovima vlade, prvobitna vlast Specijalnog predstavnika Generalnog sekretara (SRSG) je nesmanjena.

Pored toga, politi�ki zna�aj izabrane Skup�tine le�i u tome da je ona legitimna za ve�insko albansko stanovni�tvo, bez obzira na formalna ograni�enja koja se odnose na njenu nadle�nost. Uspostavljanje izabrane Skup�tine i vlade Kosova dove��e do nepovratne transformacije politi�kog krajolika pokrajine i odnosa izme�u administracije UN i lokalnih politi�kih lidera.

Osnovno je da je SRSG ovla��en da savlada bilo koji poku�aj iskora�enja van nadle�nosti institucija, kao �to je predvi�eno Ustavnim okvirom, dokumentom kojim se odre�uju ovla��enja novih tela. Posebno �to institucije nemaju nikakvih ovla��enja za bilo kakve poteze za odlu�ivanje pitanju krajnjeg statusa Kosova. To je u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti UN (UNSCR) br. 1244, kojom je uspostavljen sada�nji privremeni sistem na Kosovu.

Na taj na�in bi bio uzaludan bilo kakav poku�aj od strane stranaka kosovskih Albanaca da iskoriste Skup�tinu da u�ine korak ka svom cilju za nezavisnost. Ipak, bez obzira na ograni�enja, Skup�tina obezbe�uje nov i zna�ajan forum iz koga �e lokalni lideri, pod okriljem legitimiteta demokratskog mandata, mo�i da osporavaju UNMIK na na�in koji jo� uvek nije jasan.

U predizbornoj kampanji, klju�no pitanje je bilo da li �e Srbi uzeti u�e��a. SRSG se anga�ovao u besomu�nim pregovorima sa liderima u Beogradu koji su na kraju urodili plodom tek dve nedelje pre izbora. Dok je sporazum koji je postignut omogu�io da u Beogradu tvrde da su oni izvojevali ustupke, ali da UNMIK ne ugrozi odredbe rezolucije Saveta bezbednosti UN br. 1244 ili Ustavnog okvira, on je podbunio albanske lidere ba� kao i klju�no anga�ovanje Beograda tokom ovog procesa.

Za izbore, u nekim delovima Kosova Srbi nisu iza�li u velikom broju. Zastra�ivanje srpskih glasa�a, koje je pokvarilo izbore u regionima pod kontrolom Srba severno od Ibra, samo je istaklo potrebu da UNMIK, uz podr�ku KFOR-a, iza�e na kraj sa organizovanim razbojni�tvom koje, uz podr�ku iz Beograda, spre�ava administraciju UN da primeni slovo zakona u ovom regionu.

Zvani�nici sa Zapada uticali su na politi�ke lidere sa Kosova da za sada ostave po strani pitanje nezavisnosti i da se usredsrede na rad novih institucija, i da na taj na�in poka�u da su sposobni da upravljaju pokrajinom. I zaista, preuzimanje odgovornosti za upravljanje predstavlja�e izazov za kosovske lidere, koji su svoje iskustvo stekli u suprotstavljanju a ne u uspostavljanju vlasti.

Ali nije realno o�ekivati da �e lideri kosovskih Albanaca ili glasa�i zaboraviti ono najva�nije pitanje, do koga im je najvi�e stalo. Ako Skup�tina poku�a da pro�iri svoju ulogu izvan onoga �to je predvi�eno Ustavnim okvirom, ili ako usvoji suprotstavljaju�i pristup, mo�e se o�ekivati da �e je SRSG dr�ati na kratkoj uzici. U svakom slu�aju, malo je verovatno da �e novoizabrani zvani�nici du�e trpeti sputavanje koje im name�e neizabrana me�unarodna administracija. Ljutnja Albanaca zbog sporazuma UNMIK-a sa Beogradom kako bi se obezbedilo u�e��e Srba, povrh nestrpljenja zbog sporog napredovanja ka nezavisnosti, mo�e da bude prethodnica zategnutijih odnosa izme�u UNMIK-a i albanskih stranaka posle izbora.

PREPORUKE

ZA ME�UNARODNU ZAJEDNICU

1. UNMIK bi trebalo da novim institucijama samouprave omogu�i �to je mogu�e ve�u slobodu u upravljanju u okviru odredbi koje predvi�a Ustavni okvir. Institucije bi trebalo da imaju mogu�nost da u�e na sopstvenim gre�kama i da postanu odgovornije i efikasnije.

2. Uspostavljanje ograni�ene autonomije u obliku samoupravnih institucija trebalo bi smatrati samo po�etkom procesa kojim �e se uskoro preneti 'zna�ajnija' samouprava na izabrane institucije Kosova, kako na pokrajinskom tako i na op�tinskom nivou.

3. Kako bi izbegao nepotrebno trvenje sa kosovskom ve�inom, UNMIK bi trebalo, kada je u pitanju predstavljanje spoljnih interesa Kosova, da se konsultuje sa izabranim lokalnim predstavnicima i da ozbiljno uzme u obzir njihove stavove.

4. KFOR bi trebalo da nastavi sa delotvornijim merama za za�titu srpskog i romskog stanovni�tva, uklju�uju�i i zabrane ilegalnih kako srpskih tako i albanskih paravojnih i obave�tajnih snaga.

5. Me�unarodna zajednica bi morala da preuzme kontrolu nad situacijom u Mitrovici. KFOR i policija UNMIK-a bi trebalo da preduzmu mere, i silom ako je potrebno, protiv '�uvara mosta' i nadle�nost UNMIK-a bi trebalo, uz podr�ku KFOR-a, da se prostire severno od reke Ibar.

ZA KOSOVSKE ALBANCE

6. Novoizabrani predstavnici trebalo bi da se usredsrede na rad novih institucija samouprave a ne na preuranjene poteze u pogledu krajnjeg statusa Kosova.

7. Ovi izabrani predstavnici trebalo bi da iniciraju osnivanje komiteta, mo�da u okviru nove Skup�tine, koji bi razmatrao konstruktivne opcije za usmeravanje odnosa Kosova sa Beogradom, kao i pripremao predloge koji bi �inili osnovu za razgovore sa Beogradom i me�unarodnom zajednicom.

8. Lideri kosovskih Albanaca bi trebalo da upotrebe svoj moralni autoritet i preuzmu odgovornost za pobolj�anje uslova za Srbe i Rome na Kosovu, da smanje napade i zastra�ivanja kao i da omogu�e povratak izbeglica.

ZA KOSOVSKE SRBE

9. Novoizabrani srpski predstavnici trebalo bi da zastupaju interese svoje zajednice putem konstruktivnog u�e��a u novim institucijama samouprave Kosova, i da sara�uju sa UNMIK-om.

10. Lideri kosovskih Srba trebalo bi da sara�uju sa UNMIK-om i KFOR-om u integraciji regiona severno od Ibra u institucionalne okvire Kosova i omogu�avanju sigurnog povratka raseljenih Albanaca u njihove domove. ZA BEOGRAD

11. Beograd bi trebalo da sara�uje sa UNMIK-om i da prestane da pru�a podr�ku opstrukciji kosovskih Srba u pogledu integracije regiona severno od Ibra u Kosovo.

12. Beograd bi trebalo da pru�i podr�ku predstavnicima kosovskih Srba kako bi uzeli konstruktivno u�e��e u novim institucijama na Kosovu.

Pri�tina/Brisel, 21. novembar 2001

 PDF version of Kosovo: Landmark Election (Verzija Na Lokalnom Jeziku) Click here to view the full report as a PDF file in A4 format.
For more information about viewing PDF documents, please click here. If you have problems downloading the report in this format, please let us know.

Any comments about this publication? Click hereHome - About ICG - Kosovo Menu - Publications - Press - Contacts - Site Guide - TOP - CreditsBack to the homepageBack to the Homepage
Latest Reports
Kosovo: Landmark Election
Report
21 November 2001
Kosovo: Landmark Election (Verzija Na Lokalnom Jeziku)
Report
21 November 2001
Religion in Kosovo
Report
31 January 2001
Reaction in Kosovo to Kostunica's Victory
Briefing
10 October 2000
Kosovo Report Card
Report
28 August 2000