HOME
home 
tentang icg 
programs
  Africa 
  Asia 
  Eropa 
  Amerika Latin 
  Timor Tengah 
  Topik-Topik 
laporan
  berdasarkan daerah 
  berdasarkan tanggal 
  berdasarkan kata kunci 
crisiswatch 
media
  siaran pers 
  komentar 
  pidato 
  kontak pers 
kontak icg 
mendukung icg 
lowongan 
links 

 subscribe
 home  programs  europe  balkans
search
 
 
Click here to view the full report as a PDF file in A4 format.
For more information about viewing PDF documents, please click here.

Mlaka dobrodošlica: povratak izbjeglica u Hrvatsku

To access this report in English, please click here.

KRATAK PREGLED I PREPORUKE

Sedam godina nakon završetka rata, pitanje povratka izbjeglica i dalje je jedan od goru ih problema u Hrvatskoj. Vlada koja je došla na vlast nakon parlamentarnih i predsjedni kih izbora u januaru i februaru 2000. godine od svoje prethodnice je dobila neprihvatljivo naslije e diskriminatornih zakona i praksi, na štetu prije svega raseljenih osoba i izbjeglica srpske nacionalnosti. Nakon što je izblijedilo sveop e me unarodno olakšanje kojim je do ekana pobjeda novih vlasti nad Hrvatskom demokratskom zajednicom (HDZ), me unarodno je insistiranje na uklanjanju prepreka povratku izbjeglica i reintegraciji, me utim, moralo biti nastavljeno.

Taj stalni pritisak ti e se prije svega ljudska prava, ali tako er odražava i brigu za regionalnu stabilnost. Kao potpisnica Daytonskog mirovnog sporazuma za BiH, Hrvatska se opredjelila da e ja ati povratak u cijeloj regiji. Iako bi pravo na povratak trebalo biti bezuvjetno, uo ljive su jasne prakti ne veze izme u povrataka u razli ite zemlje ili dijelove zemalja ove regije. Kako se vrše deložacije hrvatskih Srba iz ku a odnosno stanova koji pripadaju Bošnjacima ili bosanskim Hrvatima, njihovo vlastito pravo na povratak dovedeno je u pitanje ako u njihovim domovima u Hrvatskoj žive druge izbjeglice. Nadalje, mogu nost normalnih, stabilnih odnosa me u državama u regiji, kao i me u razli itim etni kim grupama u tim državama, u velikoj mjeri e se unazaditi ako se ne izlije e rane koje je uzrokovalo etni ko iš enje provedeno u toku rata.

I dok se najve i broj raseljenih Hrvata vratio, od ukupno nešto više od 300.000 hrvatskih Srba koji su raseljeni u toku sukoba vratilo se manje od jedne tre ine. Vladin program povratka iz 1998. godine nije uspio osigurati odgovaraju e uvjete. Rezultati diskriminatornih zakona i praksi koji su ustanovljeni u toku i nakon rata nastavljaju biti prepreka ostvarivanju prava povratnika u klju nim oblastima.

Srbi iz Hrvatske suo avaju se s diskriminacijom kada su u pitanju pravo na državljanstvo i prebivalište, imovinska i stambena prava, kao i pomo pri obnovi objekata ošte enih u ratu. U teškoj ekonomskoj klimi u Hrvatskoj, Srbi su u posebno nepovoljnom položaju zbog raširenog diskriminatornog odnosa me u poslodavcima, uklju uju i i one u javnom sektoru. Nedosljedan stav organa vlasti prema krivi nom gonjenju u slu ajevima ratnih zlo ina i amnestiranju onih koji su u estvovali u oružanoj pobuni protiv Hrvatske još više destimuliraju povratak. Dok su mnogi hrvatski Srbi, osobito prije 2000. godine, krivi no gonjeni u jednom politiziranom okruženju, uz ponekad kontroverzne presude, odnos prema Hrvatima generalno je popustljiv a su enja pokrenuta protiv njih u slu ajevima ratnih zlo ina su rijetka.

Pozitivniji stav trenutne hrvatske vlade pomogao je da se klima u vezi s povratkom Srba generalno poboljša. Sigurnosna situacija je primjetno bolja u mnogim oblastima. Me utim, vlada je sporo ukidala diskriminatornu praksu u oblastima povrata imovine, stanarskih prava i pomo i pri obnovi. Niz inicijativa iz 2001. i 2002. godine (me u kojima i Plan mjera za povrat imovine koji treba da potakne održiv povratak srpskih izbjeglica) zamijenio je program povratka iz 1998. godine. Pomo za obnovu ku a navodno je, u drugoj polovini 2002. godine, kona no po ela da se dodjeljuje i srpskim podnosiocima zahtjeva u ve im brojevima.

Me utim, vlada i dalje odbija da poduzme neke klju ne poteze koje zahtijeva me unarodna zajednica. Me u njima je i zahtjev da se prekine praksa da Hrvati koji privremeno koriste srpske ku e i stanove ne mogu biti deložirani sve dok im se ne osigura alternativni smještaj, bez obzira da li su sposobni da sami obezbijede taj smještaj ili ne. Na taj na in, prava privremenih korisnika imaju prednost nad pravima vlasnika što je u suprotnosti sa hrvatskim Ustavom i me unarodnim standardima. Tako er, vlada i dalje odbija da u cjelini riješi pitanje stanarskih prava – koja je bila osnovna imovinska prava u urbanim sredinama u komunisti koj Jugoslaviji – a koja su, na krajnje diskriminiraju i na in, ukinuta za Srbe koji su izbjegli u toku rata.

Povratak i reintegracija srpskih izbjeglica i puno priznanje njihovih prava i dalje su politi ki osjetljiva pitanja. Politi ke stranke nacionalisti ke desnice, koje su generalno neprijateljski raspoložene prema povratku Srba, i dalje uživaju zna aju podršku me u stanovništvom, osobito u podru jima koja su bila pogo ena ratom i u koja bi se mnogi Srbi željeli vratiti. U hiljadama slu ajeva domove potencijalnih srpskih povratnika koriste raseljeni Hrvati, uglavnom iz Bosne i Hercegovine. Pokušaji da se oni deložiraju izazvali su žestoke reakcije a hrvatska vlada nije bila voljna da se odlu no uhvati u koštac s njima.

Suo ena, s jedne strane, s pritiskom me unarodne zajednice u smislu ukidanja diskriminacije i omogu avanja povratka izbjeglica i, s druge strane, s pritiskom nacionalisti ke desnice, vlada je usvojila polovi ne mjere iji je cilj da umire me unarodnu zajednicu i, istovremeno, da preuzete obaveze ostave neispunjenima. Iako nedavni potezi sugeriraju ozbiljniji pristup, oni ipak ne idu dovoljno daleko. Me unarodna zajednica treba da nastavi insistirati da Hrvatska u potpunosti ispuni svoje obaveze u vezi s povratkom i reintegracijom.

Bio je potreban stalni me unarodni pritisak da Hrvatska zakonski uredi i promovira povratak i da poništi diskriminatorne mjere. Vlada još uvijek nije pokazala dovoljno dobre volje da djeluje bez stalnog pritiska i nadzora. Potrebno je zadržati uvjerljivo me unarodno prisustvo, uklju uju i i ono na terenu, kako bi vlada dobivala preporuke o provedbi reformi i kako bi se pratilo njeno djelovanje. Od klju ne je važnosti da me unarodna zajednica bude jednoglasna i potpuno jasna u tome da su za nju povratak, reintegracija i nediskriminatorski odnos prema manjinama ozbiljna pitanja i da Hrvatska ne može o ekivati dalji napredak u pravcu evropskih integracija sve dok se njeni rezultati dodatno ne poprave.

PREPORUKE

Za hrvatsku vladu:

1. Priznati bezuvjetno pravo na povratak svima koji su ranije imali prebivalište u Hrvatskoj, a koji su je napustili od izbijanja sukoba u augustu 1990. godine i ne tretirati ih kao nove useljenike u zemlju.

2. Ustanoviti sveobuhvatan pravni režim za povrat privatne imovine, u skladu s ustavnim pravima vlasnika imovine, i ne davati prioritet privremenim korisnicima imovine.

3. Dodjeljivati pomo za obnovu objekata bez diskriminacije i dosljedno rješavati zahtjeve za dodjeljivanje pomo i, bez obzira na nacionalnost aplikanata.

4. Konsistentno i bez diskriminacije tretirati bivše nosioce stanarskog prava, te u konsultacijama s me unarodnom zajednicom, izna i mehanizme za rješavanje njihovih problema, koji bi se zasnivali na povratu ili pravi noj nadoknadi.

5. Konsistentno provesti zakon o amnestiji a hapšenja vršiti samo u slu aju da postoje jasni dokazi o tome da je po injen ratni zlo in.

6. Proširiti nadležnost vlade i mimo vlasnika ija je imovina oduzeta u skladu s odredbama Zakona o privremenom preuzimanju i upravljanju odre enom imovinom, te pomo i – izme u ostalog i putem pokretanja sudskih postupaka protiv trenutnih korisnika – povrat cjelokupne imovine koja je oduzeta u toku i nakon rata.

7. Pove ati prekograni nu suradnju s bosanskohercegova kom vladom kako bi se utvrdili slu ajevi kada privremeni korisnici koji borave u Hrvatskoj ve imaju održiva rješenja za svoje stambene potrebe u Bosni i Hercegovini.

8. Usvojiti i provesti zakonske akte protiv diskriminacije, koji e osigurati pravi nu, srazmjernu zastupljenost manjina prilikom zapošljavanja, osobito u javnim ustanovama.

Za me unarodnu zajednicu:

9. I dalje jasno i dosljedno stavljati Hrvatskoj na znanje kakva su o ekivanja u vezi sa procesom povratka i pravima izbjeglica, u skladu sa Sporazumom o stabilnosti i pridruživanju koji je zaklju ila sa EU.

10. Koordinirati pomo procesu povratka i reintegracije, te je uvjetovati korektnim i nediskriminatornim stavom hrvatskih vlasti na svim nivoima.

11. Misija OSCE-a u Hrvatskoj treba da nastavi sa pažljivim pra enjem vladinih inicijativa usmjerenih ka povratku, integraciji i obnovi, održavaju i zna ajno prisustvo na terenu barem do kraja 2003. godine.

12. Vije e Evrope i OSCE trebali bi uraditi preporuke za vladu, koje bi sadržavale sveobuhvatno rješenje problema poništenih stanarskih prava.

13. Planovi o prestanku angažmana UNHCR-a ne bi smjeli ugroziti pružanje osnovnih humanitarnih i pravnih usluga izbjeglicama i povratnicima, koje financira UNHCR.

Zagreb/Brisel, 13. decembar 2002.comments


copyright privacy sitemap