In FrenchIn SpanishIn Russian
Algeria
Central Africa
Somalia
Sudan
West Africa
Zimbabwe
Afghanistan & South Asia
Burma/Myanmar
Central Asia
Indonesia
Albania
Bosnia
Kosovo
Macedonia
Montenegro
Serbia
Colombia
EU
HIV/AIDS
Terrorism
Overview
Who's on ICG's Board
Who's on ICG's Staff
What they say about ICG
Publications
Latest Annual Report
Comments/Op-Eds
Internal News
Web site of Gareth Evans
Vacancies
How to help
Donors
ICG Brussels
ICG Washington
ICG New York
ICG Paris
ICG London
Media Releases
Media Contacts
Comments/Op-Eds
Crisisweb
About ICG
Information
Contacts
Funding
Media
Projects
Africa
Asia
Balkans
Latin America
Middle East
Issues

Subscribe to ICG newsletter
 
 
Search
 
 

UNMIKov Kamen Oko Vrata: Prevazilaženje Podele U Mitrovici


To access the report in English, please click here.

REZIME I PREPORUKE


Tri godine nakon ıto je ustanovljena, Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK) nije uspostavila bezbedno i sigurno okruženje, vladavinu prava, niti efikasnu civilnu upravu u severnoj Mitrovici. De facto podela grada koja i dalje traje, sa paralelnim strukturama pod rukovodstvom Beograda koje deluju severno od Ibra, predstavlja crnu mrlju na dosadaınjem prisustvu me unarodne zajednice na Kosovu. Ona dovodi u pitanje spremnost Srbije i SRJ da se angažuju na ostvarivanju stabilnosti u regionu i podriva kredibilitet UNMIK-a kod etni kih Albanaca na Kosovu.

UNMIK i trupe KFOR-a pod komandom NATO moraju energi no da deluju da bi uspostavili svoju nadležnost u Mitrovici. U suprotnom ć e lokalni akteri zaklju iti da se me unarodna zajednica povija pred silom ili pretnjom silom; da se Rezolucija Saveta bezbednosti UN-a 1244 može menjati lokalnim otporom; i da se kona ni status Kosova, makar delimi no, može reıiti nasilnim putem.

Srbi u Mitrovici postali su pioni u nacionalisti koj igri Beograda i taoci organizovanog kriminala. Istovremeno joı uvek nedovoljno jasni ciljevi me unarodne zajednice omogu avaju "tvrdolinijaıima" me u etni kim Albancima da idu na ruku strahovima od podele kao krajnjeg cilja Œ kako Mitrovice tako i cele pokrajine.

Medunarodna zajednica mora da pokaže da ima jasnu strategiju za prevazilaženje podele u Mitrovici, i pre svega, da ima volju da taj problem resi.

U ovom izveıtaju se predlaže da me unarodna zajednica usvoji pristup na viıe koloseka koji kombinuje pritisak na Beograd da ispoıtuje svoje obaveze na Kosovu sa energi nim delovanjem na uspostavljanju vladavine prava u Mitrovici, i inovativnom ponudom Srbima u Mitrovici da se integriıu u lokalne strukture vlasti.

PREPORUKE:

ME UNARODNOJ ZAJEDNICI:

1. Ozbiljno shvatite problem Mitrovice, kao i doprinos Beograda u destabilizaciji ovog grada, i postarajte se da Beograd ostvari svoja obe anja koriste i za to pritisak ekvivalentan onom koji je upotrebljen da bi se osigurala saradnja sa Haıkim tribunalom.

2. Uskratite SRJ (ili njenoj državi naslednici) pristup u Savet Evrope i NATO-vo Partnerstvo za mir, kao i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju EU, sve dok ne prestane da pruža pomo paralelnim strukturama i ne po ne da sara uje sa UMNIK-om u nastojanjima da se uspostavi civilna uprava u pokrajini.

3. Uslovite direktnu donatorsku pomo budžetu Srbije time da Beograd prekine sa finansiranjem paralelnih struktura u severnoj Mitrovici i na Kosovu.

BEOGRADU:

4. Prihvatite integritet opıtine Mitrovica, kao i administrativnu i policijsku upravu UNMIK-a uklju uju i i viıenacionalni kontigent Kosovske policijske službe (KPS), i eliminiıite svaku podrıku paralelnim strukturama.

UNMIK-U:

5. Primenite i u Mitrovici repere koji važe za ostatak Kosova, i postarajte se da vladavina prava, bezbednost za manjinske zajednice, kao i transparentne i efikasne javne institucije zažive i u severnoj Mitrovici.

6. Ugovorite, pre opıtinskih izbora u oktobru 2002, sporazum izme u severne Mitrovice i Opıtine koji definiıe usluge javnih i komunalnih službi koje treba obezbediti severnoj Mitrovici, jasno definiıe njenu odgovornost u njihovoj realizaciji, i ustanovljava oblast sa posebnom upravom u severnoj Mitrovici na period od jedne godine koja ć e nadgledati implementaciju ovog ugovora.

7. Osnujte koordinaciono ve e u koje će u i predstavnici Srba iz severne Mitrovice, predstavnici Albanaca iz te opıtine, i predstavnici UNMIK-a, a koje bi nadgledalo č itav proces.

8. Obezbedite pristanak vo a kosovskih Albanaca time ıto ć ete javno izneti planove za severnu Mitrovicu i sara ivati sa Prelaznim institucijama samouprave u pokrajini.

UNMIK-OVOJ POLICIJI:

9. Uhapsite, uz podrıku KFOR-a, č lanove srpskih " uvara mosta" u slu ajevima gde postoje dovoljni dokazi o kriminalnoj aktivnosti, i paralelno sprovedite oıtro kažnjavanje kriminalnih aktivnosti u severnoj Mitrovici.

10. Uvedite Kosovsku policijsku službu (KPS) u severnu Mitrovicu odbijaju i zahtev Srba za posebnom uniformom, ali dozvoljavaju i izvesnu obuku na Severu, pod uslovom da su svi razredi multietni ki i da se ve i deo obuke i dalje obavlja u Policijskoj ıkoli.

KFOR-U:

11. Izmestite rotacijom francusku jedinicu KFOR-a iz Mitrovice kao deo procesa racionalizacije komande.

12. Podržite UNMIK nadgledanjem raspuıtanja paralelnih struktura, pra enjem granice izme u Srbije i Kosova, i obezbe ivanjem sigurnost za aktivnosti UNMIK-a na severu Kosova i u Mitrovici.

KOSOVSKIM SRBIMA:

13. Javno se obavežite na ugovor o javnim i komunalnim uslugama sa opıtinom Mitrovica, priznajte integritet ove opıtine i pravo svih zajednica na povratak.

KOSOVSKIM ALBANCIMA:

14. Javno priznajte, kroz ugovor o javnim i komunalnim uslugama, ravnopravnost Srba koji žive na Severu, posebne okolnosti u kojima se nalaze, i pravo svih zajednica na povratak, te osigurajte jednak tretman za Srbe.

Priıtina/Beograd/Brisel, 3. jun 2002
Home - About ICG - Kosovo Menu - Publications - Media - Contacts - Site Guide - TOP - CreditsBack to the homepage
Latest Reports
Testimony by Valery Percival before the US Commission on Security and Cooperation in Europe (Helsinki Commission) on Ethnic Harmony in Kosovo
Comment
19 June 2002

Bara Më E Rëndë E Unmik-Ut Në Kosovë Qasja Ndaj Ndarjes Së Mitrovicës
Report
3 June 2002

UNMIKov Kamen Oko Vrata: Prevazilaženje Podele U Mitrovici
Report
3 June 2002

UNMIK’s Kosovo Albatross : Tackling Division in Mitrovica
Report
3 June 2002

Udhëzime Për Kosovën (II) Standarte Të Brendshme
Report
1 March 2002